Japanese JBL

  Japanese JBL Teams


  Aishin Sea Horses

  Kariya, Japan

  Hitachi Sun Rockers

  Osaka, Japan

  Levanga Hokkaido

  Sapporo, Japan

  Link Tochigi Brex

  Tochigi, Japan

  Mitsubishi Diamond Dolphins

  Nagoya, Japan

  Toshiba Brave Thunders

  Yokohama, Japan

  Toyota Alvark

  Toyota City, Japan

  Wakayama Trians

  Wakayama, Japan