National Basketball League of Japan

  National Basketball League of Japan Teams


  Aishin Sea Horses

  Kariya, Japan
  Chiba Jets

  Chiba, Japan
  Hiroshima Dragonflies

  Hiroshima, Japan
  Ibaraki Robots

  Mito, Japan

  Kawasaki Brave Thunders

  Yokohama, Japan
  Kumamoto Vorters

  Kumamoto, Japan

  Levanga Hokkaido

  Sapporo, Japan

  Link Tochigi Brex

  Tochigi, Japan
  Nishinomiya Storks

  Hyogo, Japan

  Toyota Alvark

  Toyota City, Japan