Venue Information

Formal Name: Messe Chemnitz
Location: Chemnitz (Germany)